Disclaimer

Algemeen

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van BIOK vzw, met ondernemingsnummer 0505.700.491 en maatschappelijke zetel te Achterheide 30, 3980 Tessenderlo, België.

De onderhavige bepalingen maken een wettelijke overeenkomst uit tussen u en BIOK en hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder BIOK u toegang verleent tot haar website.

De onderhavige overeenkomst wordt gesloten tussen u en al de personen die u vertegenwoordigt enerzijds en het BIOK anderzijds. Als u de website gebruikt stemt u en al de personen die u vertegenwoordigt er mee in zonder voorbehoud gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en deze na te leven. Indien u niet akkoord gaat of kan akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder gestipuleerd, moet u onmiddellijk het gebruik van de website stopzetten. 

De gebruiksvoorwaarden beheren uw gebruik van de website en haar inhoud. Ze ontheffen bepaalde personen en het BIOK van aansprakelijkheid.

Het BIOK behoudt zich het recht voor ten alle tijde de onderhavige bepalingen te wijzigen voor toekomstig gebruik van de website en dit zonder hiervoor een reden te dienen op te geven en zonder voorafgaande verwittiging.

Telkens als u de website bezoekt, zullen de alsdan op de website gestipuleerde gebruiksvoorwaarden van kracht zijn.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, hebben de algemene voorwaarden van deze producten en diensten voorrang.

Door het gebruik van deze website verklaart u daarnaast kennis te hebben genomen van onze privacy en onze cookie policy, dewelke integraal deel uitmaken van de gebruikersvoorwaarden. 

Hyperlinks

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Het BIOK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacy politiek, noch voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Een link houdt niet noodzakelijk in dat het BIOK en de uitbaters van deze website op de één of andere manier samenwerken of dat het BIOK de informatie op deze website heeft goedgekeurd. Het BIOK staat volledig los van de werking van deze externe organisatie en kan dan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor enige fouten door hen begaan.

Het BIOK houdt te allen tijde het recht voor de door gebruikers aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen, bijvoorbeeld indien deze in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden is.

Software & Kennis-databank

Deze disclaimer is integraal van toepassing op alle onderdelen van de website van BIOK, waaronder de Kennisdatabank, alsmede op alle mobile applicaties, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden, die in dergelijk geval primeren. 

De informatie opgenomen in de Kennisdatabank en in het bijzonder de ortho-encyclopedie worden uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld. BIOK benadrukt dat de informatie op de website vatbaar is voor evolutie en verzoekt voorafgaand aan het toepassen van de informatie de correctheid, actualiteit, alsmede de toepasselijkheid steeds te laten controleren. De in de Kennisdatabank opgenomen artikels, recepten en ziektebeelden zijn standaard en kunnen aldus aanpassing vereisen afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de casus. 

De website en software worden ter beschikking gesteld door BIOK vzw met maatschappelijke zetel te Achterheide 30, 3980 Tessenderlo en ondernemingsnummer BE0505.700.491. In geval van technische vragen of problemen kan er contact opgenomen worden met Kristof Heselmans via het nummer 013/29.29.42 of via secretariaat@biok.center

Aansprakelijkheid

BIOK streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en volledig mogelijk samen te stellen en de informatie zo actueel mogelijk te houden.  Alle informatie die u terugvindt is onderbouwd door biochemische inzichten en orthomoleculaire onderzoek. Desondanks kan niet altijd voorkomen worden dat de informatie onvolkomenheden bevat. BIOK kan niet garanderen dat de informatie volledig juist is of blijft in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap. 

Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. BIOK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade op welke manier dan ook die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of gebruik van de informatie die er wordt meegedeeld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen geval recht op enige financiële compensatie.   

U gebruikt de website op eigen risico. De inhoud van deze website is puur informatief en van algemene aard ze strekt niet tot verkoop van producten noch is deze gericht tot individuele personen. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende algemene adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze website wordt geleverd in zijn staat en zoals die beschikbaar is gesteld. 

De informatie is niet gericht tot individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. De uitgever wijst elke verantwoordelijkheid af bij het aanwenden van deze informatie zonder consultatie en toestemming van een arts/therapeut. Behandeling van ziektebeelden dient uitsluitend onder toezicht van een arts te gebeuren. 
BIOK is niet aansprakelijk voor gezondheidsclaims of voedingsclaims gedaan m.b.t. levensmiddelen daar zij geen commerciële mededelingen verspreid. De professionele cursussen zijn louter informatief en omvatten geen commerciële communicatie.

BIOK is niet gehouden m.b.t. de cursussen en opleidingen op haar website daar zij geen commerciële mededelingen verspreid conform de Europese Verordening nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. BIOK verkoopt geen gezondheidsproducten en voedingssupplementen, e.d. Indien zij hiernaar verwijst ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de producenten van deze producten.

Door de website van BIOK te bezoeken ziet u af van alle mogelijke claims tegen BIOK m.b.t. het gebruik van de website.

Beweringen en meningen, al dan niet geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of BIOK in het algemeen.

Verbreking van de overeenkomst

BIOK kan, op iedere ogenblik en dit zonder reden te moeten opgeven en zonder vooropzeg de website tijdelijk of definitief wijzigen, aanvullen, afsluiten dan wel offline halen. U stemt er mee in dat BIOK hiervoor niet aansprakelijk kan gesteld worden.

De onderhavige gebruiksvoorwaarden of andere overeengekomen overeenkomsten zullen in dit geval van kracht blijven op het vroegere gebruik van onze website.

Intellectuele rechten

De informatie, gegevens en het materiaal dat op deze website wordt getoond en de namen en logo’s, evenals de gehele inhoud van de website, zijn en blijven de artistieke en intellectuele eigendom van BIOK, tenzij anders expliciet is vermeld. De teksten, afbeeldingen, items en de volledige inhoud getoond op de website worden beschermd door auteursrechten, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten ten voordele van BIOK. 

Door het gebruik van de website erkent u de hogervermelde eigendomsrechten ten voordele van BIOK.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of opname op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. De cursus mag louter voor persoonlijk gebruik aangewend worden overeenkomstig de Wet van 30/06/1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Nietigheidsclausule

In het geval de rechtbank een bepaling of een deel van deze gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar of nietig verklaart, wordt de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De nietigheid of ongeldigheid brengt in geen geval de nietigheid of ongeldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst mee.

Bevoegdheid

Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de toepassing, de uitvoering of de verbreking van de onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.