BIOK Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper/dienstverlener
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun contractuele verrichtingen uitsluitend geregeld worden door deze algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van alle andere en meer bepaald in de bestelbonnen van de koper, niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen.

Artikel 2. Prijzen
Onze prijzen zijn volstrekt netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen.
BTW en andere fiscale lasten, evenals portkosten, die steeds voor rekening van de koper zijn, worden afzonderlijk aangeduid.

Artikel 3. Bestellingen
a. Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde de door de koper geplaatste bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren in het geval dat de door de koper bestelde goederen niet zouden beschikbaar zijn bij onze fabrikant of leveranciers, zonder dat de koper recht heeft op welke schadevergoeding ook.
b. In geval van annulatie van de bestelling door de koper, behouden wij ons het recht voor om overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belopen van 25 % van de waarde van de bestelling.

Artikel 4. Leveringen
a. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper/dienstverlener niet.
Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding
van de overeenkomst.
b. In geval van overmacht is de verkoper/dienstverlener van alle verantwoordelijkheid ontslagen.
De verkoper/dienstverlener kan bij overmacht de bestellingen annuleren of de leveringsdata verschuiven zonder dat enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst kan geëist worden.
Als overmacht worden onder andere beschouwd oorlog, brand, overstroming, ongevallen, stakingen, gedeeltelijke of volledige werkloosheid van de fabriek, iedere tussenkomst van
de Overheid op economisch, financieel, douane of monetair gebied ; deze gevallen gelden als voorbeeld en zijn geenszins limitatief.
c. Wanneer de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen behouden wij ons het recht voor om ofwel overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belopen van 25 % van de verkoopprijs.

Artikel 5. Aanvaarding
a. De koper dient de conformiteit bij ontvangst te controleren.
Geen enkele klacht betreffende de levering zal weerhouden worden indien deze niet per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen geschiedt, en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
b. In geval de verkoper/dienstverlener een foutieve levering erkent, zal zijn verantwoordelijkheid steeds beperkt blijven hetzij tot de vervanging, hetzij tot de terugname van het foutief gedeelte van de levering, aan de prijs van het contract, en dit naar keuze van de verkoper/dienstverlener.

Artikel 6. Aansprakelijkheid uit hoofde van onze leveringen
Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte producten.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
a. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van BIOK VZW, behalve andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft de koper niet van zijn verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.
b. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum.
Men wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.
c. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10 % per jaar op het factuurbedrag.
Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 500,00 als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
d. Onkosten verbonden aan onbetaalde cheques, evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
e. Het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene verkoopsvoorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Behoudens andersluidende overeenkomst behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte producten totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten.

Artikel 9. Bevoegde Rechtbank en wetgeving
Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar.
De koper en de verkoper/dienstverlener komen uitdrukkelijk overeen elke tegenstrijdigheid, betwisting of geschil voor te leggen aan de Rechtbanken te Hasselt.
Op alle contracten is de Belgische wetgeving van toepassing.