Module 8 - Lichaamsschoonheid : Inschrijving OVC M8

Uw gegevens
Facturatie gegevens
Info

Inschrijvingsvoorwaarden
Het aantal deelnemers is beperkt per opleiding. Indien de opleiding volzet is, verwittigen wij u zo spoedig mogelijk.

BIOK vzw behoudt zich steeds het recht voor niet te organiseren of de opleiding te verplaatsen, dan wel het programma aan te passen, zonder dat daaruit eventuele schadevergoeding kan voortvloeien. In geval van annulatie door BIOK vzw zullen de reeds gedane betalingen teruggestort worden.

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verbindt de klant zich onherroepelijk. Annulatie door de inschrijver is slechts mogelijk tot 4
weken voor de aanvangsdatum van elke opleiding en dient steeds schriftelijk te gebeuren. Wanneer de annulering na dit tijdstip plaatsvindt is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Bij annulatie zal steeds een administratieve kost van 50,00 € aangerekend worden per deelnemer. Voor opleidingen binnen ondernemingen gelden er afwijkende annulatievoorwaarden, dewelke terug te vinden zijn in de algemene voorwaarden op de achterzijde.

Het is toegestaan uw plaats af te staan ten voordelen van een andere inschrijver. Uw adresgegevens worden behoudens bezwaar opgenomen in ons klantenbestand en zullen uitsluitend aangewend worden om u op de hoogte te houden van toekomstige opleidingen. U hebt het recht op toegang en verbetering van deze gegevens conform de wet tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.

Inschrijvingsvoorwaarden
1. Toepasselijkheid

1.1. BIOK vzw, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Achterheide 8, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE505.700.491 (hierna BIOK genoemd) is een biochemisch instituut voor orthomoleculaire kennis.

1.2. De rechtsverhouding tussen BIOK en de klant wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, dewelke van toepassing zijn op alle offertes, bestelbonnen, inschrijvingen, facturen en overeenkomsten, alsook op de uitvoering ervan en maken hier integraal deel van uit. De algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelingen afwijkende verbintenissen. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst tussen BIOK en de klant, daterende van na de contractsluiting, kan niet van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

1.3. De algemene voorwaarden van BIOK zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd zijn of andersluidend zijn met hetgeen in onderhavige algemene voorwaarden werd bepaald.

1.4. De eventuele nietigheid van een van de bepalingen brengt in geen geval de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee.

2. Algemene verbintenissen in het kader van opleidingen

2.1. BIOK verbindt zich tot het organiseren van opleidingen, studiedagen en trainingen (hierna aangeduid als Opleidingen). Behoudens andersluidende overeenkomst in geval van Opleidingen binnen een onderneming, aanvaardt de klant dat de Opleidingen ontwikkeld werden voor een ruimer publiek en aldus niet noodzakelijk toegespitst op de specifieke behoeften van de klant.

2.2. Commerciële documenten en aanbiedingen van BIOK worden gedaan onder alle voorbehoud en scheppen geenszins verbintenissen in hoofde van BIOK.

2.3. Om geldig te zijn dienen een inschrijving voor Opleidingen van BIOK ten allen tijden elektronisch, dan wel schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. In geval van Opleidingen binnen ondernemingen komt de overeenkomst tussen BIOK en de klant slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving door BIOK.

2.4. Ingeval van Opleidingen binnen ondernemingen wordt aan de klant een voorstel tot opleiding overgemaakt op basis van de informatie die door de klant ter beschikking wordt gesteld aan BIOK. De klant garandeert dat deze informatie beantwoord aan de noden en specialisaties van de onderneming en staat garant voor de volledigheid en juistheid hiervan. De klant bezorgt BIOK tijdig alle documenten en gegevens benodigd om de Opleiding binnen de onderneming te kunnen uitwerken en uitvoeren. Bij laattijdigheid in hoofde van de klant, kan BIOK geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) volbrengen van diens opdracht. Bovendien behoudt BIOK zich het recht voor de uitvoering van de Opleiding bij de klant op te schorten, dan wel de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de klant te factureren.

2.5. Het organiseren en geven van Opleidingen neemt de vorm aan van een inspanningsverbintenis. BIOK zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de Opleidingen op de vooropgestelde data te laten plaatsvinden. In geval van onvoorziene of onvermijdbare omstandigheden, dewelke als overmacht gekwalificeerd worden, zoals o.m. ziekte, bedrijfsstoornissen, tekortkomingen vanwege leveranciers etc., heeft BIOK het recht de inhoud of locatie te wijzigen, dan wel de Opleiding te verplaatsen.

2.6. BIOK heeft het recht diens rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, teneinde aan de vereisten van goede uitvoering van de Opleiding te voorzien.

3. Prijs en betalingsmodaliteiten

3.1. De prijzen voor Opleidingen zijn, behoudens anders vermeld, steeds inclusief gekleurde syllabus en dranken. In geval van Opleidingen binnen ondernemingen zijn de prijzen steeds inclusief documentatie (digitaal aangeleverd), doch exclusief catering, accommodatie, huur didactisch materiaal en verplaatsingskosten van BIOK.

3.2. De prijzen voor Opleidingen worden zowel exclusief als inclusief (0%) btw uitgedrukt.

3.2. Gelijktijdig met de bevestiging van inschrijving wordt een factuur verzonden aan de klant. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Het factuurbedrag dient integraal betaald binnen de op de factuur vermelde termijn en uiterlijk voor aanvang van de Opleiding. In geval van Opleidingen binnen ondernemingen dient betaling uiterlijk op de vervaldag te geschieden.

3.3. Opmerkingen met betrekking tot de facturatie dienen uiterlijk binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de factuurdatum op schriftelijke wijze kenbaar te worden gemaakt.

3.4. Ingeval van laattijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar, alsmede een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro.

3.5. Indien er bij aanvang van de Opleiding nog geen volledige betaling is tussengekomen, behoudt BIOK zich het recht voor om iedere deelname aan de Opleiding te ontzeggen tot wanneer alle uitstaande rekeningen werden aangezuiverd, inclusief schadevergoeding en interesten. Indien de betaling voor Opleidingen binnen ondernemingen niet heeft plaatsgevonden op de vervaldag, heeft BIOK het recht diens diensten op te schorten tot aan de volledige betaling. In dergelijk geval heeft de klant geen recht op vergoeding van enige schade dewelke hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou ondervinden.

4. Annulering van deelname

4.1. De klant heeft het recht diens deelname aan de Opleiding te annuleren zonder opgave van reden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de Opleiding. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.

4.2. Bij annulering, behoudens in geval van overmacht, zal steeds een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend worden.

4.3. In geval van annulering binnen de 4 weken voor aanvang van de Opleiding is evenwel het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

4.4. Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de Opleiding, is het toegestaan om in vervanging te voorzien.

4.5. Bij Opleidingen binnen ondernemingen kan de klant kosteloos annuleren tot 8 weken voor het begin van de Opleiding. Bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor aanvang is de helft van de Opleidingsprijs verschuldigd. Indien de klant minder dan 4 weken voor het begin van de Opleiding wenst te annuleren, is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. BIOK behoudt zich in dit laatste geval het recht tot vergoeding van de gelden extra schade.

4.6. De klant kan de Opleidingsdata voor Opleidingen binnen ondernemingen kosteloos verplaatsen tot 6 weken voor het begin van de Opleiding. Indien de data verschoven worden na deze periode, kunnen mogelijks administratieve kosten in rekening gebracht worden. Een verschuiving van data is enkel mogelijk in samenspraak met BIOK en kan enkel gebeuren indien de voorgestelde data vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen data. Deze mogelijkheid tot verplaatsing voor Opleidingen binnen ondernemingen is enkel éénmalig mogelijk. Indien er nadien nogmaals een wijziging dient plaats te vinden, gelden de voorwaarden van annulering zoals vermeld in 4.5.

5. Aansprakelijkheden

5.1. De aansprakelijkheid van BIOK in hoofde van de klant wordt beperkt tot de opleidingsprijs.

5.2. BIOK is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verlies van omzet, winstderving en dergelijken, noch voor schade berokkent aan de klant of derden ingevolge de niet naleving van de overeenkomst door de klant.

6. Intellectuele rechten

6.1. Alle tijdens de Opleiding overhandigde documentatie, alsmede de inhoud van de Opleiding, blijft de artistieke en intellectuele eigendom van BIOK. Hetzelfde geldt voor wat betreft de auteursrechten. Openbaarmaking kan derhalve enkel geschieden na schriftelijke toestemming vanwege BIOK.

6.2. Op geen enkele wijze mag de inhoud of documentatie, geheel, gedeeltelijk verveelvoudigd, aangepast of opgeslagen worden in welke vorm dan ook, noch medegedeeld of doorgegeven aan derden, met inbegrip van publicatie, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BIOK.

6.3. BIOK heeft het recht en de vrijheid om alle materiaal aan te wenden voor eigen publiciteit of promotie en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant of onderneming waarbinnen de Opleiding plaatsvindt.

7. Privacy van gegevens

7.1. De door de klant verstrekte gegevens ten tijden van de inschrijving voor de Opleiding van BIOK zullen, behoudens afwijkende uitdrukkelijke toestemming, uitsluitend door BIOK aangewend worden met het oog op het toesturen van informatie met betrekking tot de Opleiding, dan wel toekomstige opleidingen. Er zal geen persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat BIOK hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.

7.2. Onder “aanwenden” of “verwerken” dient te worden verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking, bestaande uit onder meer het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen en gebruiken van persoonsgegevens.

7.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant.

7.4. De klant heeft het recht op inzage, alsmede het recht om kosteloze verbetering en/of weglating van de gegevens uit de database van BIOK te verzoeken conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.

7.5. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij BIOK is Dhr. Kristof Heselmans – secretariaat@BIOK.center. Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (02/213.85.40 of www.privacycommission.be).

8. Varia

8.1. Iedere persoon of onderneming die de inschrijving behartigt voor rekening van derden of met het verzoek aan derden te factureren, maakt zich sterk in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal hoofdelijk, minstens in solidum, aansprakelijk zijn voor betaling.

8.2. BIOK behoudt zich het recht voor om diens algemene voorwaarden te wijzigen. Gebeurlijke wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. In geval van wijziging is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum, zonder gerechtigd te zijn op enige vorm van schadeloosstelling.

8.3. Bijkomende informatie omtrent de door BIOK uitgewerkte Opleidingen is steeds terug te vinden op de website van BIOK, www.BIOK.center. BIOK is niet aansprakelijk voor materiële vergissingen dan wel drukfouten in de inhoud van het aanbod zoals veruitwendigd op de website.

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

9.1. Elke verbintenis aangegaan tussen BIOK en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

9.2. Voor geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of interpretatie van de verbintenissen dan wel algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van BIOK is gevestigd bevoegd.